چهارشنبه, 30 خرداد 1397

نامه ما هنوز روی میز وزیر است !

نامه الکترونیک چاپ PDF

با وزارت کشور تماس گرفتیم، می گویند نامه هنوز روی میز وزیر است و جوابی نداده اند!

ما منتظر پاسخ و مجوز راهپیمایی هستیم!

حال ببینید چه کسی به قانون احترام می گذارد و چه کسی قانون را زیر پا می نهد!

افزودن نظر


Joomlart