چهارشنبه, 30 خرداد 1397

آقای نجار فرموده اند این نامه ها را تحویل نگیرید!

نامه الکترونیک چاپ PDF

دیروز نامه درخواست مجوز راهپیمایی به وزارت کشور ارسال شد، آقای مالکی - از مسئولین دفتر وزیر - گفتند که :" آقای نجار دستور داده اند که این نامه ها  را تحویل نگیرید!" در واقع دستور این است که درخواست تجمع و راهپیمایی اساساً اعلام وصول نشود،  محبت فرمودند، بدون ثبت و شماره، نامه را اخذ کردند که به نظر وزیر برسد، ما منتظر پاسخ جناب وزیر هستیم.

فراموش نکنید که این نامه مطالبه اصل 27 قانون اساسی است و دست شما را برای روز و ساعت و مکان باز گذاشته ایم که بهانه ای باقی نماند.

حتی اگ بفرمایید ما نیمه شب به کهریزک برویم و راهپیمایی کنیم، ما می پذیریم، فقط یک هفته زودتر ما را خبر کنید تا بتوانیم مقدمات یک همایش میلیونی را تدارک ببینیم .

باسپاس ازمحبت شما

لطف عالی مستدام

افزودن نظر


Joomlart