پنجشنبه, 31 خرداد 1397

چه مهربون بودی وقتی دروغ می گفتی !

نامه الکترونیک چاپ PDF

این نوشته پشت وانت مرا به یاد دروغ های بعضی ها انداخت!

راستش وقتی می خواهند دروغ بگویند و سر ما را شیره بمالند، چه مهربان و دموکرات و منطقی و آزادیخواه و آزاد اندیش می شوند و بعد که خرشان از پل گذشت ... !

* می بخشید، شب بود و  هوا بارانی، لذا کیفیت عکس پایین است، اگر نتوانستید بخوانید، برایتان می نویسم:

" چه مهربون بودی وقتی دروغ می گفتی!"

فرداست که راننده وانت را به اتهام تبلیغ علیه نظام بگیرند!

مهدی خزعلی

1361/6/25

افزودن نظر


Joomlart