پنجشنبه, 31 خرداد 1397

آدم های بزرگ یا دنیای کوچک...!

نامه الکترونیک چاپ PDF

گمان نکنید آنها که ادعای رهبری دنیا را دارند، آدم های بزرگی هستند، چه بسا دنیای آنها کوچک و حقیر باشد...!

بیاد دارم در کودکی وقتی کره جغرافیا را می چرخاندم، احساس می کردم که همه دنیا را می گردانم، به هر سو که می خواهم ...!

آری دنیای من به اندازه کره جغرافیا کوچک بود ...!

حالا که بزرگ شدم، می فهمم که رهبری یک خانواده هم چقدر دشوار است...!

خدا کند که همه بزرگ شوند...!

مهدی خزعلی

1391/6/31

افزودن نظر


Joomlart