چهارشنبه, 30 خرداد 1397

بهار عربی یا بیداری اسلامی ؟

نامه الکترونیک چاپ PDF

در کوه، جوانی پرسید:" شما با " بهار عربی " موافقید یا "بیداری اسلامی" ؟»

نگاهی به او کردم، با تعجب، پرسیدم: " نامت چیست؟"

دستپاچه شد و فکر کرد که به او شک کرده ام، گفت: " مهرداد "

نگاهی از روی تردید و انکار بر او انداخته و گفتم: " نامت اکبر نبود؟ "

گفت :" نه آقای دکتر، مهردادم "

باز با تردید بیشتر گفتم:" مطمئنی اکبر نبودی؟"

دست در جیب کرد و گفت: " می خواهید کارت ملی ام را نشانتان دهم؟ "

دلم به حالش سوخت، دیگر نخواستم ادامه دهم و کارت ملی اش را هم انکار کنم و بگویم چه کسی نامت را مهرداد گذاشته و ادامه دهم که پدر و مادرت اشتباه می گویند، نامت اکبر است...!

پس به او گفتم:" چگونه است که نامت را نمی خواهی عوض کنم، اما نام قیام ها و انقلاب های مردم را عوض می کنیم و مدعی هم هستیم، خودش می گوید "بهار عربی" پدر و مادر و صاحب بچه آمده اینجا و در برابر 120 کشور می گوید "بهار عربی" و ما توی چشمش نگاه می کنیم و می گوییم: "بیداری اسلامی!"

مثل این است که مُرسی بیاید و در تهران بگوید "انقلاب سوسیالیستی ایران!" یا بگوید "جمهوری دموکراتیک خلق ایران!" چه حالی به ما دست می دهد؟ آن وقت در همان مجلسی که منتخب انقلابیون بزرگترین کشور و مرکز فرهنگی این انقلاب ها، می گوید "بهار عربی" ما می گوییم "بیداری اسلامی" تا این جای کار دنیا به ما می خندد، عیبی ندارد، بگذار موجب ادخال سرور شویم!

اما فردا که از اسلام در این کشورها خبری نشد، آن وقت چه؟ فردا که مبانی سکولار در حکومتها چربید، چه می گویید؟ بگذارید مردم را به همان نامی که برخود نهاده اند صدا کنیم، اینقدر بر مردم نام و انگ و اتیکت و برچسب زده ایم که فکر می کنیم که ما مسئول نامگذاری شده ایم و هر چه می خواهیم بر آن نام می نهیم، اجازه دهیم که ملت ها خود نام برای خود برگزینند و خود نوع و اسم و رسم حکومت و انقلابشان را تعیین فرمایند.

می ترسم فردا انقلاب کبیر فرانسه را نیز انقلاب اسلامی فرانسه بنامیم و بلشویک ها را هم غسل تعمید دهیم!

بگذریم، می ترسم مثل نامگذاری سالهای ما درآید و یا به لج نامگذاری ما این کشورها با اسلام زاویه پیدا کنند، آن وقت ما مسئولیم...

مهدی خزعلی

1391/6/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن نظر


Joomlart