يكشنبه, 03 تیر 1397

اعلیحضرت همایونی غلط فرموده اند!

نامه الکترونیک چاپ PDF

بخشنامه وزیر دادگستری رژیم سابق در سایت خبر آنلاین ( وابسته به لاریجانی)توجه مرا به خود جلب کرد، نه به خاطر تجلیل از اقدامات همایونی و نه بخاطر القاب بلند بالای قبله عالم که در سایت لاریجانی منتشر شده بود! بلکه بخاطر نقد این فرهنگ غلط که:

اولاً چرا وزیر دادگستری؟ ثانیاً چرا وازگان پزشکی مورد تصویب پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی واقع شده است، این مشکل فرهنگی ماست، همین منویات و مصوبات و فرموده و پیشگاه و حضرت و اعلیحضرت و غیره و ذالک ما را به این روز انداخته است، ملتی که بت گر و بت پرست و بت تراش است، از هیچ بت می تراشد و زمام امور خویش به دست بت خود ساخته می سپارد و مسلوب الاختیار می شود و برای هر کار کوچکی به بت اعظم مراجعه می کنند و کلام او فصل الخطاب و مسدد الابواب است  و باب عقل و منطق و استدلال را مسدود می فرماید،  و سد الابواب الا بابه!

تا جایی که از آن مرید جاهل احمق پرسیدند: " ساعت چند است؟"

گفت: " هر چه حضرت آقا بفرمایند!"

من کاری به محتوای این بخشنامه و این که چه میزان از واژگان مرسوم شده و چه میزان موفق نبوده و این که برخی از واژگان چه نیکو جایگزین شده است، ندارم، من در این مقال به همان «تصویب پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی» می خواهم بپردازم و ریشه این تفکر را می خواهم بزنم که تصویب واژگان پزشکی چه دخلی به قبله عالم و ذات همایونی دارد؟

مهدی خزعلی

1391/6/7

...................بخشنامه را با هم بخوانیم...

بخشنامه به همه دوایر و دادگاههای مرکز و شهرستانها

در فرهنگستان برای یکصدوبیست و شش واژه پزشکی برابرهائی برگزیده شده و مورد تصویب پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نیز واقع گردیده است که در پائین درج:

1ـ طب و طبابت ...  پزشکی

۲ـ طبیب ...  پزشک

۳ـ طب تجربی ... پزشکی آزمایشی

۴ـ تشریح ... یعنی شناسائی باحوال بدن موجوداتکه بزبانهای بیگانه Anatomieگفته می‌شود کالبدشناسی

۵ ـ تشریح علمی ... یعنی پاره کردن موجودات زنده برای آشنائی وضع آنها بزبانهای بیگانه Dissectionگفته می‌شود کالبدشکافی

۶ـ امتحان نسج زنده ... برای تحقیق در انواع بیماری که بزبانهای بیگانهBiopsieنامیده می‌شود بافت برداری

۷ـ فتح میت ... برای تحقیق آنکه از چه مرض یا چه صدمه مرده است بزبانهای بیگانهAutopsieگفته می‌شود کالبدگشائی

۸ ـ نسج ... یعنی آنچه که بدن موجودات را تشکیل می‌دهد و به فرانسه Tistuنامیده می‌شود بافت

۹ـ نسج شناسی ... بافت شناسی

۱۰ـ نسج شناس ... بافت شناس

۱۱ـ کودک در شکم ... که بزبان خارجی Foetusگفته می‌شود جنین

۱۲ـ Embryon ... یعنی موجودی که در حال رشد و نمو و روئیدن است رویان

۱۳ـ امپرلوژی ... رویان‌شناسی

۱۴ـ مرض ... بیماری

۱۵ـ طفیلی شناسی ... یعنی علم باحوال موجوداتی که بطفیل موجودات دیگر زندگی می‌کنند انگل‌شناسی

۱۶ـ طفیلی شناس ... انگل‌شناس

۱۷ـ میکروبیولژی ... میکروب‌شناس

۱۹ـ دوا ... دارو

۲۰ـ ادویه‌شناسی ... داروشناسی

۲۱ـ ادویه شناس ... داروشناس

۲۲ـ دواساز ... داروساز

۲۳ـ دواخانه ... داروخانه

۲۴ـ دوافروش ... داروفروش

۲۵ـ طریق علاج ... که بزبان بیگانهRemede گفته می‌شود درمان

۲۶ـ اصول تداوی ...  Terapeutique درمان‌شناسی

۲۷ـ متخصص در اصول تداوی ...  Terapeute درمان‌شناس

۲۸ـ اکسترن Externe  ... نوکار

۲۹ـ انترن Interne  ... کارورز

۳۰ـ طبیب معاون  ... پزشک دستیار

۳۱ـ رئیس سرویس در بیمارستان Chef de Service ... سرپزشک

۳۲ـ کلینک بمعنی مطب در خارج Clinique ... پزشک خانه

۳۳ـ کلینیک بمعنی مطب بیمارستان « ... درمانگاه

۳۴ـ کلینیک بمعنی وصفی « ... بالینی

۳۵ـ رادیولژی Radioscopie پرتوشناسی

۳۶ـ رادیوسکپی Radioscopie ... پرتوبینی

۳۷ـ رادیوگرافی Radiographie ... پرتونگاری

۳۸ـ رادیولژیست Radiologiste ... پرتوشناس

۳۹ـ سم ... Poison

40ـ توکسین ... یعنی سمی که ترشح میکند Toxine  ... زهرآبه

۴۱ـ سم شناسی Texicologie ... زهرشناسی

۴۲ـ ضدسم Antitoxine-Antidote  ... پادزهر

۴۳ـ میکروگرافی Micrographie ... خردنگاری

۴۴ـ میفی کاسیون Momifcation ... میومیاکاری

۴۵ـ رساله دکتری These ... پایانامه

۴۶ـ عظم Os ... استخوان

۴۷ـ معرفت‌العظام Osteologie ... استخوان‌شناسی

۴۸ـ مفصل Articultion ... بند

۴۹ـ معرف‌المفاصل Articultion ... بندشناسی

۵۰ ـ عضله Muscle ... ماهیچه

۵۱ ـ معرف‌العضلات Myologie ... ماهیچه‌شناسی

۵۲ ـ معرف‌العروق Angiologie ... رگ‌شناسی

۵۳ ـ شهیق Inspiration ... دم

۵۴ ـ زفیر Expiration ... بازدم

۵۵ ـ Asepsie ... پاکی

۵۶ ـ Aseptique ... پاک

۵۷ ـ ضدعفونی Antisepsie ... پلشت‌بری

۵۸ ـ ضدعفونی کننده Antiseptique ... پلشت‌بر

۵۹ ـ عقیم Sterile ... سترون

۶۰ ـ عقم Sterile ... سترونی

۶۱ ـ عقیم کردن Steriliser ... سترون کردن

۶۲ ـ عقیم کننده Sterilisaeur ... سترون کننده

۶۳ ـ ضدعفونی کردن Desinfection ... گندزدائی

۶۴ ـ ضدعفونی کننده Desinfectant ... گندزدا

۶۵ ـ Desinfecte ... گندزوده

۶۶ ـ فضولات Dechet ... اخال

۶۷ ـ برازمدفوع Matiere Fecale ... بیخال

۶۸ ـ مدفوع شکل Fecaioide ... پیخاله

۶۹ ـ مدفوع Excrement ... چمین

۷۰ـ صدر Txcrement ... سینه

۷۱ـ قفس صدر Cage thoracique ... قفسه سینه

۷۲ـ جمجمه Crane ... کاسه سر

۷۳ـ لگن خاصره Bassin ... لگن

۷۴ـ احشاء Viscere ... اندرونه

۷۵ـ معرف‌الاحشاء Splanchnologie ... اندرونه‌شناسی

۷۶ـ ابتلا Affection ... دچاری

۷۷ـ Souillure ... آلودن

۷۸ـ Souillure ... آلودگی

۷۹ـ Souille ... آلوده

۸۰ ـ ریم Pus ... چرک

۸۱ ـ قبحی Septicite ... پلشتی

۸۲ ـ وقیحی Septique ... پلشت

۸۳ ـ Selle feces ... پلیدی

۸۴ ـ رژیم غذائی Regime slimantaire ... دستورخوئاک

۸۵ ـ رژیم بیماری Regime de malade ... دستورخورک بیمار

۸۶ ـ احتماء Diete ... پرهیز

۸۷ ـ نسخه Ordonnance Rectte ... نسخه

۸۸ ـ جواز Prescripiton ... دستور

۸۹ ـ تقدیم بحفظ صیانت Prophylaxie ... پیشگیری

۹۰ـ معالجه قبلی Preventif ... پیش‌باش

۹۱ـ Pronostic ... پیش‌بینی

۹۲ـ علاجی Curable ... شفابخش

۹۳ـ علاج‌شدنی Curable ... درمان‌پذیر

۹۴ـ علاج نشدنی Incurable ... بی‌درمان

۹۵ـ قرانطینه Querantaine ... قرنتین

۹۶ـ Vaccination ... مایه‌زنی

۹۷ـ تلقیح واکسن Vaccinothrapie ... مایه‌کوبی

۹۸ـ امراض داخلی Maladie interne ... بیماریهای درونی

۹۹ـ امراض خارجی Maladie externe ... بیماریهای بیرونی

۱۰۰ـ حمایت ثبوری Fievre eruptive ... تبدانه‌ای

۱۰۱ـ امراض ساریه Maladie contagieuse ... بیماریهای واگیر

۱۰۲ـ امراض عصبی Maladie contagieuse ... بیماریهای پی

۱۰۳ـ امراض دماغی Maladie cerebrale ... بیماریهای مغز

۱۰۴ـ امراض روحی Psychiatrie ... بیماریهای روان

۱۰۵ـ معرفت امراض جلدی Dermatologie ... شناخت بیماریهای پوست

۱۰۶ـ امراض وبائی Maladie epidemique ... بیماریهای همه‌گیر

۱۰۷ـ امراض محلی Maladie epidemique ... بیماریهای محلی

۱۰۸ـ ارماض وبائی Maladie Pandeiqne ... بیماریهای

۱۰۹ـ امراض انفرادی Maladie Sporadique ... بیماریهای جهانگیرپراکنده

۱۱۰ـ امراض مناطق حاری Maladie des Pays chaude ... بیماریهای گرمسیر

۱۱۱ـ امراض نسوان Gynoclogie ... بیماریهای زنانه

۱۱۲ـ امراض اطفال Maladie des enfants ... بیماریهای کودکان

۱۱۳ـ امراض گوش حلق و بینی Otn-rhino-laryngologie ... بیماریهای گوش و گلو وبینی

۱۱۴ـ امراض مجاری بول M. des voisurinaire ... بیماریهای میزه راه

۱۱۵ـ Urologue ... میزه شناس

۱۱۶ـ بول Urine ... پیشاب

۱۱۷ـ مثانه Vessie ... آبدان

۱۱۸ـ حبابچه Bassinet ... آبدانک

۱۱۹ـ حوضچه Urthre ... لنگچه

۱۲۰ـ حالب Veine ... میزه‌نای

۱۲۱ـ مجرای بول Urthre ... پیشاب راه

۱۲۲ـ ورید Veine ... سیاهرگ

۱۲۳ـ وعا Vaisseau ... آوند

۱۲۴ـ شریان Aftere ... سرخرگ

۱۲۵ـ وعاء لنفاوی Veine lymphatique ... سپیدرگ

۱۲۶ـ عروق شعریه Vaisseau capilaire موی رگ

و لزوماً ابلاغ می‌شود بعد از این واژه‌های مورد تصویب را بکار ببرند.

وزیر دادگستری ـ متین دفتری

افزودن نظر


Joomlart