سه شنبه, 26 تیر 1397

طنز آخوندی: قصد مسخره کردن اسلام را دارید یا پاره کردن ...

نامه الکترونیک چاپ PDF

شیخ را گفتند: یا شیخ اگر آب یا سنگ نیافتیم، می توان مخرج غائط را به شیشه تطهیر کرد؟

شیخ مد ظله العالی فرمود: عزیزان؛ شما قصد مسخره کردن اسلام را دارید یا پاره کردن کان مسلمین را...؟

این حکایت امروز ماست، برخی به بعضی مسائل دینی می پردازند که نه ابتلای امروز ماست و نه سئوال و مشکل اوست، نمی دانم چه هدفی دارد، می خواهد اسلام را مسخره کند یا شمشیر این از خدا بی خبران را بر ما تیز نماید، به عبارت اولی همان که شیخ فرمود، اینها با طرح این مسائل چماق ابلهان را بر ما مسلط می کنند و بس...

امروز مسئله ما آزادی اندیشه و بیان و نقد  و دموکراسی است، هر گاه به ساحل آزادی رسیدیم، هر کس خیمه خویش بپا کند و از اندیشه خویش دفاع، مردم در فضای آزاد و برابر حرف همگان را می شنوند و انتخاب می کنند، و انتخاب اکثریت برای همه محترم است و پس از آن باید تلاش کرد و تلاش تا اندیشه نیک تو به گوش مردم برسد و اگر سخن نیک تو را مردم نفهمیدند یا نخواستند، حرجی نیست، " لست علیهم بوکیل"

افزودن نظر


Joomlart