چهارشنبه, 30 خرداد 1397

توقف بیجا مانع کسب است !

نامه الکترونیک چاپ PDF

رفته بودم مغازه عرقیجات سید، سکنجبین بگیرم، این نوشتۀ شاگرد سید توجه مرا به خود جلب کرد،

صادقانه نوشته است، چون سید از سفر برگشته! توقف بیجا مانع کسب است و پشت دخل نیایید.

یعنی سید که نبود، هر کاری می خواهید بکنید...!

وای به روزی که سید بیاید...!

افزودن نظر


Joomlart