چهارشنبه, 30 خرداد 1397

کودتای 28 مرداد و شیوه های نوین کودتا

نامه الکترونیک چاپ PDF

امروزه دیگر کودتاچیان ستون نظامی راهی کوی و برزن نمی کنند، این شیوه دیگر رسوای خاص و عام شده است، امروز نظامیان کودتاچی، پست های سیاسی و مدیریتی را اشغال می کنند، در واقع لباس نظامی از تن بدر کرده و با کت و شلوار وارد ادارات شده و همه مناصب را می گیرند و راه نفس و ارتزاق را بر مخالفین می بندند، هر کس نطق بکشد، نفسش را می بندند، خانه اش را خراب می کنند، نه با لودر و تانک، با ابزارهای مدنی، با مالیات و عوارض و بستن گلوگاههای اقتصادی!

این شیوه کودتا در کشورهای جهان سوم که اقتصادی دولتی و به خصوص وابسته به نفت دارند، خیلی زود جواب می دهد...

مهدی خزعلی

1391/5/28

افزودن نظر


Joomlart