چهارشنبه, 30 خرداد 1397

معرفی ایران امروز در یک دقیقه !

نامه الکترونیک چاپ PDF

یکی از رادیوها از من خواسته بود تا در یک دقیقه ایران امروز را معرفی کنم، دیدم ابراهیم نبوی هم دعوتشان را اجابت کرده است، پس خالی از لطف نبود که من هم کمی طنز و جد را در هم آمیزم، پس چنین کردم و فایل صوتی را برایشان ارسال نمودم.

مهدی خزعلی

1391/5/28

این هم فایل صوتی آن :  "معرفی ایران امروز در یک دقیقه"

و این هم متن آن:

ایران مهد آزادی است!

بهشت اقتصادی است!

شما آزادید هر کاری بکنید، هر چه می خواهید بگویید، ناسزا، بی ربط، ناروا، دروغ، نیرنگ و فریب!

در کوچه و خیابان، مسجد و مصلی، حتی بر فراز منبر!

اینجا دروغ نهادینه شده است، چراغ قرمز هم به شما دروغ می گوید، روز روشن ثانیه ها را رج می زند و یا متوقف می کند و کسی صدایش در نمی آید !

شما آزادید، هر چه می خواهید بپوشید، هر کجا می خواهید بروید، هر چه می خواهید ببَرید، بدرید، بخورید، بزنید، بکنید...

می توانید در زمین های مردم شتر مرغ پرورش دهید، با پول مردم کارخانه بخرید و یک شبه همه چیز دار شوید!

می توانید بدون رفتن به دانشگاه دکتر شوید!

می توانید مکتب نرفته آیت الله شوید!

می توانید به جای مرغ اشکنه بخورید، البته با شترمرغ!

به شرط آنکه اهل بصیرت باشید...!

مهدی خزعلی

1391/5/28

افزودن نظر


Joomlart