چهارشنبه, 30 خرداد 1397

عالی پیام هم بازداشت شد

نامه الکترونیک چاپ PDF

محمد رضا عالی پیام (هالو) با طنز شیرینش با شما سخن می گفت، اگر او را در بند کنید، کسانی بر شما مسلط خواهند شد که با زهر تلخ سخن خواهند گفت و با سرنیزه جوابتان را خواهند داد، بگذارید آنچه درد دل جامعه است، طنز پردازان با زبان طنز بگویند.

اگر طنز را تحمل نکنید زبان خشونت در جامعه رواج می یابد.

هالو جان؛ نمی دانم خودکار قرمز داری تا برایمان از زندان بنویسی؟!

آزادیت را چشم انتظاریم

مهدی خزعلی

1391/5/25

افزودن نظر


Joomlart