چهارشنبه, 30 خرداد 1397

تسلیت از طرف عزیزان دربند !

نامه الکترونیک چاپ PDF

هموطنان آذری؛

تسلیت عزیزانی که امروز امکان همدردی با شما را ندارند پذیرا باشید.

الله رحمت ایلسین

گالانارا صبر آرزو ایلیم!

* از طرف عزیزان در بند *

افزودن نظر


Joomlart