يكشنبه, 03 تیر 1397

عاشق بنده و عاشق خدا !

نامه الکترونیک چاپ PDF

مجنون بر سجاده نمازگزاری گذشت،  مرد نماز  شکست و گفت: مردک در راز و نیاز با خدای بودم، برای چه این رشته را گسستی ؟

مجنون که در خیال لیلی بسر می برد و نمازگزار را ندیده بود،گفت : عاشق لیلی بودم و تو را ندیدم، تو که عاشق خدا بودی چه گونه مرا دیدی؟

افزودن نظر


Joomlart