پنجشنبه, 27 مهر 1396

اوج پاچه خاری !

نامه الکترونیک چاپ PDF

این پاچه خاری و تملق هم انتها ندارد، آدمیزاد اگر به این وادی درافتد نمی دانم تا به کجا سقوط می کند، شایسته است که این بساط هر چه زودتر جمع و به مسابقه القاب و عناوین پایان داده شود، من از این روند صعودی احساس خطر کرده و به مادح و ممدوح اعلام خطرمی کنم،  به خدای - تبارک و تعالی - سوگند خطر این متملقین از هجمه نظامی بیشتر است و همه چیزتان را بر باد می دهد.

اگر سر سوزنی از این همه مدح در وجود آدمی باشد، با کلام این متملقین مردم شک می کنند که شاید نباشد! باور بفرمایید که در قرن 21 با قطار بلند و بالای القاب و عناوین، مردم فریفته نمی شوند، امروزه ذائقه مردم به گونه ای شده است که هر که را می خواهی با سر بر زمین کوبی، باید مدح و ثنا گویی، او را چو فواره بالا و بالاتر بری تا از بیشتر بر سقوطش نظاره کنی!

امیدوارم  رهبری با عزمی جزم به رفع این معضل همت گمارند و همه آثار مدح و ثنا و نعت، تملق و معلق بازی و پاچه خاری و چاپلوسی و دست بوسی و پابوسی را از چهره نظام بزدایند، این به نفع همه و موجب اجر اخروی است.

و ما علینا الا البلاغ

مهدی خزعلی

1391/4/28

افزودن نظر


Joomlart