پنجشنبه, 27 مهر 1396

دیدار با احمد قابل

نامه الکترونیک چاپ PDF

امروز به ملاقات احمد قابل در سی سی یوی بیمارستان میلاد رفتم، دیروز عمل جراحی داشت و پرستار مشغول تعویض پانسمان بود، خیلی شکسته شده بود، اما با آن حال نزار و درد و فضای سی سی یو، استوار و پابرجا سخن می گفت.

از او فیلمی برای دوستان گرفتم که می گوید: "خدایا می دانی احمد هیچ توقعی از تو ندارد و خود را لایق هیچ کاری نمی داند، اما تو بر اساس لیاقت تقسیم نمی کنی و همه بر اساس فضل است و همین به ما امیدواری می دهد"

و ادامه می دهد: "من هیچ گاه احساس لیاقت لطف دوستان را در خود نمی بینم و توقعی نداشتم و همیشه لطف دوستان بیش از لیاقت من بوده است"

برای شفای عاجل او دعا کنیم

مهدی خزعلی

1391/4/17

افزودن نظر


Joomlart