سه شنبه, 25 مهر 1396

به تاریختان می نازید!

نامه الکترونیک چاپ PDF

یک استاد ایران دوست آلمانی:

شما ایرانی ها همیشه به تاریخ تان می نازید
بی آنکه پاسخگوی امروزتان باشید!

افزودن نظر


Joomlart