پنجشنبه, 31 خرداد 1397

به تاریختان می نازید!

نامه الکترونیک چاپ PDF

یک استاد ایران دوست آلمانی:

شما ایرانی ها همیشه به تاریخ تان می نازید
بی آنکه پاسخگوی امروزتان باشید!

افزودن نظر


Joomlart