جمعه, 31 فروردين 1397

جای میرآب خالی است!

نامه الکترونیک چاپ PDF

کویر حال و هوای دیگری دارد، گرما و تف کویر ناخودآگاه شما را به مظهر قنات یا به "فنجان خانه" و محل انشعاب آب می کشد، آنجا که میرآب می نشسته و با میزان خویش، عدالت را برقرار می کرده است، میرآب سهم هر کس از آب زلال کاریز را به دقت و عدل می داده است!

تا میرآب هست،

فکر همه راحت باشد،

او به عدل و انصاف

و امانت شهره است،

او که بیدار بوَد،

باغبان آسوده است

باغ سبزِ سبز است

امروز، میرآب کجاست؟

مظهر ز چه دلگیر شده است؟

فنجانخانه ز چه سوت و کور است؟

آب بخشان تعطیل شده است!

سهم من از آب کجاست؟

این زلال صافی به کجا می رود؟

پله ها دلگیر است!

جوی غمگین است و زار می گرید!

و من مشتی آب، برداشته

به یاد میرآب، می نوشم!

و به خود می گویم،

جای میرآب چه دلگیر و

چه سبز است امروز...!

مزرعه تشنه میرآب شده

باغها منتظر میرآبند

جویها دلنگران می جوشند

نکند راه به بیراهه روند

نکند آب، سهم یتیمی باشد

بی پدر، یا مادر...

نکند مادر او یا پدرش

زندان است!

نکند سهم یتیمی...

یا که اسیری شاید

به در خانه ارباب رود !

یا به باغ خانِ بالا !

یا به کشت کدخدا!

یا به کرت قلدرا !

کدخدای ده و خان و ارباب

کرده اند میرآب را در خواب!

میرآب کجاست؟!

جای میرآب خالی است...!

مهدی خزعلی(باران)

1391/2/25

* عکس ها از محل انشعاب و تقسیم آب در فین کاشان است.

* سر در آب بخشان به شکل محراب طراحی شده و نمادی از قداست آب است. اینجا محراب میراب است.

*فنجان خانه، جایی است که میرآب می نشست و فنجان کوچک سوراخ دار را در ظرف بزرگ آب می نهاد و با این ساعت آبی سهم آب هر کس را مشخص می کرد.

* مظهر قنات، محل خروج آب از دل زمین است و محل ظهور آب و باز اکثراً طاقی محراب گونه داشته است.

افزودن نظر


Joomlart