پنجشنبه, 31 خرداد 1397

حضرات چای سبز قرقره می کنند!

نامه الکترونیک چاپ PDF
می گویند زنی با صورت نیلی و ورم کرده شکایت به نزد حکیم برد که شویم مست به خانه می آید و مرا سخت می نوازد!
حکیم گفت: " هرگاه شویت مست به خانه آمد، فورا چای سبز بردار قرقره کن، حالت به شود!
مدتی گذشت و زن سالم و سرحال به نزد حکیم آمد که این قرقره چای سبز معجزه کرد، شویم نه تنها مرا نمی زند و دوستم دارد، حتی مشروب هم کمتر می خورد!
حکیم گفت: "اگر جلوی زبانت را بگیری، خیلی چیزها حل می شود!"
راستش ما هم در بیمارستان، اگر مریضی پر حرفی می کرد و مانع معاینه دقیق می شد، یک درجه تب در دهانش می گذاشتیم تا ساکت شود!
حال نمی دانم رجال سیاسی ما چای سبز قرقره می کنند یا چیزی در دهانشان نهاده اند، هر چه هست، با این سکوتشان خیلی چیزها حل و روابطشان بهتر می شود و شاید، حتی طرف کمتر مست کند....!
مهدی خزعلی
1391/2/21


افزودن نظر


Joomlart