چهارشنبه, 30 خرداد 1397

جناب آقای وزیر ارشاد؛ ما از حق حیات هم محرومیم!

نامه الکترونیک چاپ PDF

فرموده اید که فقط یک ناشر از نمایشگاه کتاب تهران محروم شده است!

از انتخابات 88 تا کنون موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان و موسسه فرهنگی انتشاراتی اباصالح از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و حتی از حدود 90 نمایشگاه استانی نیز محروم شده اند.

اینها همه در راستای تحریم اقتصادی منتقدین جناح حاکم است و خلاف قانون و شرع و انسانیت!

اینها می خواهند مخالفین خود را از نظر اقتصادی نابود کنند، اینها حق امرار معاش هم به مخالف خود نمی دهند!

و اگر بتوانند حق نفس کشیدن را هم می ستانند!

آقای وزیر؛ دهها نامه از موسسه و پزشکان و مؤلفین برایتان ارسال داشتیم، دریغ از یک جواب! مسئولین ارشاد می گویند:" کسانی که دستور تعلیق خدمات به حیّان را داده اند، شفاهی گفته اند و شفاهی آنها کافی است، ما هم شفاهی جواب می دهیم!

معاون شما می گفت: " اطلاعات جلوی کارهای حیان را گرفته است و کاری از دست وزیر هم برنمی آید!

مشاور شما می گفت: " مسئله را در اطلاعات حل کنید، ما از خدا می خواهیم به شما سرویس دهیم!"

مسئولین ارشاد اجازه تبلیغ کتب پزشکی حیّان را در رادیو نمایشگاه نمی دهند! وقتی علت را جویا می شویم، می گویند مقامات امنیتی دستور داده اند!

مسئولین ارشاد به ناشران امر کرده اند که کتاب حیّان را نفروشند!

اخیراً دستور داده اند که نامه های حیّان را وصول نکنند، حتی شماره دبیرخانه ندهند، ناگزیر شدیم که نامه اساتید دانشگاه را برایتان پست سفارشی کنیم، اینها همه حجتی است برای روز جزا!

آقای وزیر؛ امیدوارم همه این اقوال نادرست باشد و با درایت شما این مشکل حل شود. جمعی از پزشکان و نویسندگان و اهل قلم در  انتظار انتشار آثار پزشکی خود هستند. زندگی و معیشت پرسنل این دو موسسه و سهامداران در معرض خطر جدی است.

همه این ها تاوان مقالات مرا می پردازند و این انصاف نیست!

مهدی خزعلی

1391/2/14


افزودن نظر


Joomlart