پنجشنبه, 27 مهر 1396

حمایت قاطع همسران شهید همت و شهید باکری از طرح " تک رأی به مطهری"

نامه الکترونیک چاپ PDF

صدایش گرفته بود، بغضی آشنا از دردی آشناتر در گلو داشت، دردی مشترک، دردش را می شناختم،  از  این که به شعورش اهانت کرده و خون شهیدش را پایمال کرده اند می نالید.

می گفت: " مگر کسی جز علی مطهری برایمان مانده است؟!"

و افزود: " همسر شهید باکری هم از طرح استقبال کرده و گفته است: " این بهترین راهکار است"

پس همراه و همگام با یادگاران دفاع مقدس، همسران شهید همت و شهید باکری، روز جمعه به پای صندوق های رأی رفته و " تک رای" خود را تقدیم مطهری می کنیم.

1391/2/9

افزودن نظر


Joomlart