دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

تراکت تبلیغاتی برای " تک راأی به مطهری"

نامه الکترونیک چاپ PDF

*دوستانی که می توانند، با هزینه خود تراکت را منتشر نمایند.

** روی نخست تراکت

*** روی دوم تراکت

" ... " آخر فریاد اعتراض شماست به هر چه که شما بر آن می افزایید و من از قلم انداخته ام ! به غفلت یا مصلحت!

افزودن نظر


Joomlart