پنجشنبه, 27 مهر 1396

توصیه ای برای نمایندگان مجلس !

نامه الکترونیک چاپ PDF

امروز برای صرف صبحانه به رستورانی رفته و جای  شما خالی املت نوش جان کردیم!

این اعلامیه بر دیوار رستوران توجه مرا جلب کرد، سوای از ملاک مردانگی از نظر قهوه چی، دیدم پس از تحقیری که رئیس دولت در دو نوبت در حق مجلس روا داشت و صدای کسی در نیامد! هر دو توصیه قهوه چی بجاست!

شایسته است این اعلامیه در جای جای مجلس نصب شود، فعلاً.... عرضی نیست... تا بعد ...

مهدی خزعلی

1391/2/6

افزودن نظر


Joomlart