چهارشنبه, 30 خرداد 1397

این نیز بگذرد !

نامه الکترونیک چاپ PDF

یادش بخیر؛

بر دیوار سلول انفرادی نوشتم : " این نیز بگذرد ! "

این روزهای آخر حتی برای نوشتن نامه به رئیس بازداشتگاه و بازپرس و قاضی هم کاغذ و قلم نمی دادند! نمی دانم، آیا می توانید تصور کنید که حکم 24 سال تبعید و 14 سال زندان و 90 ضربه شلاق را به شما ابلاغ کنند و حتی نسخه ای از حکم را به شما ندهند، تقاضا کنید که یک کپی سربریده ( یعنی سربرگ دادگستری را ببرند!) و بدون مهر و امضای قاضی به شما بدهند و اجابت نشود و شما را به سلول برند تا فرصت تجدید نظر خواهی هم تمام شود، کاری از دست شما برنمی آید، جز این که بر دیوار سلول بنویسید: " این نیز بگذرد! "

مهدی خزعلی

1391/1/20

افزودن نظر


Joomlart