چهارشنبه, 30 خرداد 1397

جوجه هایتان را بشمارید !

نامه الکترونیک چاپ PDF

امروز آخر پاییز است، با شما هستم، رجال سیاسی؛ جناح حاکم؛ اینهمه خرج جوجه ها کردید، بروید و جوجه ها را بشمارید، الان وقتش است، فکر می کنم، خیلی کم شده باشند! آنها هم که مانده اند رمقی ندارند، نایی ندارند، انگیزه ای ندارند، نمی دانم چه شده است،اما به خاطر خودتان می گویم، جوجه هایتان را بشمارید! که: "جوجه را آخر پاییز می شمارند"

مهدی خزعلی

1390/9/30

افزودن نظر


Joomlart