پنجشنبه, 31 خرداد 1397

خیلی تابلو سانسور کرده بود ...

نامه الکترونیک چاپ PDF

جمعه از کوه که برمی گشتم، تابلوی پیتزا فروشی توجه مرا به خود جلب کرد! او سه نقطه را تابلو کرده بود! یا خیلی تابلو سانسور کرده بود! نمی دانم معنای این سه نقطه چیست؟ اما ظاهراً او هم سانسورچی ماهری است، خدا نکند سر و کارش به بازپرس ما بیافتد، آنچنان بلایی سر سه نقطه اش می آورد که رَبّ و رُبِّ خود را قاطی کند!

آخر کسی نیست به او بگوید: " مگر نمی دانی ... از صدتا فحش آبدار و مایه دار بدتر است!  ... و ... طرف را یاد کنی بهتر از سه نقطه است! " بگذریم ...

مهدی خزعلی

1390/9/25

افزودن نظر


Joomlart