چهارشنبه, 30 خرداد 1397

اسلام گشته وارون اسلامیان جگرخون

نامه الکترونیک چاپ PDF

مراسم شب تاسوعای حسینی روستایی درحاشیه شهرمنوجان، نوحه زیر که با آهنگی زیبا خوانده می شد شاید مصداق امروزدین ودنیای ما باشد.   تقدیم به همه عاشوریان


ای آفتاب عزت؛  ای آسمان رفعت؛
اسلام را نظر کن، اندرحضیض وذلت
تا چند در حجابی؟ بهرچه رخ نتابی؟
بردار از نظرها، این پرده های ظلمت
کفار درترنم، فجار  در  تنعم
اسلام در تظلم از درد و رنج ومحنت
اسلام گشته وارون اسلامیان جگرخون
نی یک جویی شفقت نی رحم و نی مروت
مظلوم حسین بی یار، مقتول تیر اشرار
غم از دلم تو بردار، ای منبع  فتوت
ای قبله گاه خوبان ای پادشاه شاهان
برمازلطف واحسان مپسند این مشقت
زنهای زار و گریان اطفالِ مو پریشان
درقید و بند عدوان درغایت مذلت
ای بارگاه  حیدر بر صامتی تو بنگر
کزعمر حاصل او، نبود به جز ندامت

سراینده شعرچنانکه پیداست صامتی نامی است .نمیدانم کیست زنده است یا
ازدنیارفته به هرحال ....اجرش با امام حسین (ع)

افزودن نظر


Joomlart