پنجشنبه, 31 خرداد 1397

زیاد خودتان را تحویل نگیرید!

نامه الکترونیک چاپ PDF

این عکسی است که فضاپیمای وویجر از زمین گرفته است. عکسی که زمین را در فضای بیکران نشان می دهد.

این کره خاکی ماست که سر سوزنی در این فضای بی انتهاست، این فضای بی انتها نیز سر سوزنی از بیکران آسمان های خداست!

شما سر سوزنی از این کره خاکی هم نیستید! حتی اگر قبله عالم باشید!

1390/9/1   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart