پنجشنبه, 27 مهر 1396

انقلاب مخملی سبز !

نامه الکترونیک چاپ PDF

امروز به پلنگ چال رفتیم، هفته قبل برفی سنگین باریده بود و درختان که هنوز برگ داشتند، بار افکنده و کوچه باغهای درکه را فرش کرده بودند، بسیاری از راست قامتان سبز زیر بار برف و فشار ننه سرما خمیده یا شکسته بودند، سرما بیداد می کرد!

اما امروز، برف ها آب شده بود و نم نمکی باران جسم و روح را صفا می داد، انقلابی عجیب رخ داده بود، خیلی زیبا بود، صخره های سنگی را مخملی سبز پوشانده بود، امروز انقلاب مخملی سبز را با چشم خود دیدم، دل سخت سنگ را این سبزه نرم کرده و آرام آرام سنگ سخت را پوشانده بود، حال می فهمم که سنگدلان از چه می هراسند! حال می فهمم انقلاب مخملی یعنی چه!  دیگر کسی به سنگ  و دل سنگ التفات نداشت، همه مجذوب سبزی گل سنگ بودند، دستی بر آن می کشیدند و عکسی به یادگار می گرفتند.

جای شما خالی، رود درکه پر آب و چون اشک چشم زلال و روان بود، نمی دانم این اشک ها برای چیست، که آخر ندارد! اما جمع می شود و جاری می شود و دریایی خواهد شد و همه ناپاکی ها را در خود خواهد شست!

به امید آن روز

مهدی خزعلی

1390/8/27

افزودن نظر


Joomlart