يكشنبه, 03 تیر 1397

برف و سقوط سبزقامتان !

نامه الکترونیک چاپ PDF

برف سنگین و زود هنگام تهرانی ها را غافلگیر کرد، هنوز برگ درختان نریخته برف آنها را سفید پوش کرد و  همین باعث شد که درختان زیادی سقوط کنند، من هم شاهد چندین درخت فرو افتاده بودم، درختانی که هنوز سبز بودند و هنگام افتادنشان نرسیده بود، خیلی دیدن این قامت های سبز و استوار که می افتند و جلادان با تبر و اره برقی به جانشان افتاده و خردشان کرده و پشت نیسان بار کرده و میبرند، سخت است، این راست قامتان سبز را افتاده ببینی و خرد شده، عجیب است، ماموری که اره بر تن این سبز قامت نهاده از دوربین ما می ترسد، می گوید عکس مرا مگیر! تعجب می کنم، او که خطایی نکرده است و دارد با خرد کردن پیکر این قامت سبز، راه را باز می کند، از چه می ترسد؟

بگذریم، خیلی ها هنوز آمادگی استقبال از فصل سرما را نداشتند، آری برف گرچه نزول رحمت الهی است، اما اگر زود هنگام بیاید، خسارت ببار می آورد، مثل خیلی چیزهای دیگر، عجله نکنید، بالاخره می بارد، اما به موقع و به جا!

اگر زود هنگام ببارد، خسارت ببار می آورد! اندکی صبر، سحر نزدیک است! بارش رحمت الهی هم می آید.

1390/8/19  مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart