سه شنبه, 26 تیر 1397

طنز آخوندی: بدا به حال اون مسلمین

نامه الکترونیک چاپ PDF

طلبه جوان از تبلیغ برگشته و سئوالاتی که مردم از او پرسیده بودند و یک جوری سر و ته موضوع را هم آورده بود - اما دلش راضی نبود - را از محضر حضرت آیت الله استفتاء می کرد.

طلبه: حضرت آیت الله، اگر آب و سنگ نباشد، آیا می توان از شیشه برای طهارت مخرج غایط استفاده کرد؟

حضرت آیت الله: فرزندم؛ سائل یا می خواسته حرمت احکام اسلام را بدرد یا اون مسلمین را پاره کند!

1390/8/9   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart