دوشنبه, 28 اسفند 1396

روز کورش کبیر گرامی باد

نامه الکترونیک چاپ PDF

کورش همان ذوالقرنین قرآن ماست، مصلحی بزرگ که بزرگترین تمدن تاریخ بشر را بنیان گذاشت، ما مرده پرست نیستیم، ما برآنیم که آموزه های بلند کورش را احیا کنیم، من در سخنان کورش کبیر و پیامبر اسلام (ص) همخوانی و همنوایی عجیبی می بینم و یقین دارم که منشا هر دو یکی است، من کورش رامردی الهی و یکتا پرست می دانم و این باور که نبی بوده است، دور از ذهن نیست. در آن سال ها که سلاطین را مومیایی می کردند و در تابوت های گرانبها نگه می داشتند، کورش وصیت می کند که به سبک ما به خاک سپرده شود! ببینید:

کورش کبیر:" فرمان دادم بدن مرا مومیایی نکنند و در تابوت نگذارند، به خاک بسپارند تا اجزای بدنم جزئی از خاک ایران شود"

همه سخنان کورش زیباست، بگذارید با هم بخوانیم:

*****

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.

* * * * *

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.

* * * * *

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما

* * * * *

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد .

* * * * *

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید .

* * * * *

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

* * * * *

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر .

* * * * *

کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم .

* * * * *

کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید .

* * * * *

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .

* * * * *

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد

* * * **

تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است .

* * * * *

دشوارترین قدم، همان قدم اول است .

* * * * *

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید .

* * * * *

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .

* * * * *

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .

* * * * *

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.

* * * * *

عکس قلمرو کورش کبیر در اوج قدرت هخامنشی

افزودن نظر


Joomlart