پنجشنبه, 27 مهر 1396

حکومت محبوبتر مشروع است و حکومت نامحبوب نامشروع!

نامه الکترونیک چاپ PDF

حضرت حجة الاسلام حاج شیخ محسن غرویان شاگرد مبرز حضرت آیت الله حاج شیخ محمد تقی مصباح یزدی ادام الله ظله علی رئوس المتملقین افاضاتی بدیع و خارج از دستور  فرموده اند!  گفتیم شاید افاضات شاگرد به سمع و نظر استاد نرسد و یا خدای ناکرده از او پنهان نمایند، چون معظم له عنایت خاص به ما دارند، افاضات مشارٌ الیه را به نظر معظم له می رسانیم!

فرموده اند: " مثلاً اگر بين دو مجتهد واجد شرايط، يکی هشتاد درصد محبوب مردم باشد و ديگری بيست درصد، شارع مقدس حکومت فرد محبوب تر را مشروع می داند و تشکيل حکومت از سوی فرد نامحبوب را نامشروع می داند. در اين جا شارع مقدس به محبوبيت مردمی نگاه می کند! "

حضرت آیت الله؛ الساعه ایشان را به حضور طلبیده و آب توبه بر سرش بریزید، او نمی داند که حکومت و ولایت آسمانی است و ما فقط کشفش می کنیم! او نمی داند ملاک ما رضایت خداست نه خلق! که فرموده اند: " لق همه موجودات   جز خداوند غنی بالذات"   او نمی داند ما باید نزد خدا محبوب باشیم نه خلق خدا!  او نمی داند که عالم همه طفیلی وجود ولایت فقیه است و چون او در میان ما نباشد زلزله خواهد آمد! او نمی داند که درستی عمل ما به قبول و امضای اوست! او نمی داند که مشروعیت همه از اوست! محبوبیت دیگر چرا ؟ !  او نمی داند که اگر همه به سویی روند و ولی  به سوی دیگر، حق و مشروعیت با ولی است و بس!

حضرت آیت الله؛ این شاگرد ناخلف را ارشاد فرمایید و توبه دهید، قبل از آن که میهمان بندِ ما شود و از ره بدر شود! ما که خرقه سوخته و قمار عشق باخته و از ره بدر شدیم، او را دریابید!

1390/8/2   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart