پنجشنبه, 31 خرداد 1397

فاحشگی سیاسی !

نامه الکترونیک چاپ PDF

شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی!

هر لحظه به دام دگری پــا بستی

گفت: شیخا هر آن چه گویی هستم

آیا تو چنان که می نمایی هستی؟

عزیز دل برادر؛ جناب آقای سلحشور، هر چه می فرمایید هستیم! اما تو چنان که می نمایی هستی؟ نگاهی به خود بیانداز که در طول این سی و اندی سال برای ارتزاق، هر که رو آمد، با او بودی، همیشه زیر قدرت رفتی و از مواهب قدرت بهرمند شدی، در ادبیات سیاسی به این می گویند " فاحشگی سیاسی " ، شاید در کوتاه مدت درآمدش بد نباشد، اما در دراز مدت سوای بی آبرویی، خطرناک است!

امیدوارم، داماد آخری وفا کند و به پای هم پیر شوید، هر چند که رو به موت است و باید به فکر داماد نویی باشید! روی من یکی حساب نکن!

1390/7/26   مهدی خزعلی

* فرج الله سلحشور احمدی نژاد را مالک اشتر زمان خواند!

* فرج الله سلحشور : احمدی نژاد شبیه یوسف پیامبر است!!

افزودن نظر


Joomlart