پنجشنبه, 27 مهر 1396

حواستان به کیف های خالی باشد نه کَلَم!

نامه الکترونیک چاپ PDF

ما با پرتاب شیئی و ناسزا و دشنام و بهم زدن مراسم سخنرانی مخالفیم، اما برای کسانی که از کفش پرانی حمایت می کنند و پرتاب کننده کفش به سوی مخالف را قهرمان می دانند و حتی کفش او را می بوسند و ذوق زده می شوند و می گویند باید نهضت کفش پرانی راه انداخت!  کلم زیاد است، حیف کلم! حتی حیف کفش!

آما آنچه توجه مرا در این عکس به خود جلب کرد، کلم نیست! کیف های خالی دست اطرافیان محمود خان است که خالی می آید و پر برمی گردد!!  دوستان حواستان به کیف های خالی باشد نه کَلَم!  این کیف هاست که بودجه کشوری را می برد، خصوصاً بودجه ای که توی جیب جا می شود، به طریق اولی توی کیف هم جا می شود!  به آن می گویند: " بودجه کیفی! "

1390/7/25  مهدی خزعلی

*** تصویری از پرتاب کلم به سوی احمدی نژاد!

افزودن نظر


Joomlart