چهارشنبه, 30 خرداد 1397

عکس شهیدان بر دیوار و عکس شهیدان در کردار!

نامه الکترونیک چاپ PDF

کوچه ها را به نامشان کردیم، از گذر شهیدان به خانۀ امن می رویم!

عکس شان را بر دیوار زده و عکس شان عمل می کنیم!

آری؛

عکس شهیدان بر دیوار و عکس شهیدان در کردار!

هفته دفاع مقدس مبارک

90/7/1 مهدی خزعلی

 

 

افزودن نظر


Joomlart