چهارشنبه, 30 خرداد 1397

احمدی نژاد در گفت‌وگو با شبکه ABC: موسوی و کروبی آزاد و مشغول زندگی روزانه خود هستند!

نامه الکترونیک چاپ PDF

برای ملت ایران متاسفم که اجازه می دهد چنین دروغگویی بر کرسی نمایندگی ایران در سازمان ملل تکیه زند، بر مجلس است که این ننگ را از دامان ملت پاک کند!

برای دنیا هم متاسفم که چنین دروغگویی را به مجامع بین المللی راه می دهند! من اگز جای سران کشورهای عضو ملل متحد بودم، او را به سالن اجلاس راه نمی دادم!

او اگر در ایران دروغ می گوید، ما را بزغاله می پندارد، نمی دانم شما را چه فرض کرده است که این چنین بی محابا دروغ می گوید!

قریب شش سال پیش گفتم، رای به عدم کفایت او، نجات ایران است، باز هم می گویم، قبل از این که این مملکت سوخته به یغما برود، کاری کنید! اگر به فکر  خود و تاج و تختتان هم هستید، فردا دیر است!

1390/6/31   مهدی خزعلی

*** احمدی نژاد در گفت‌وگو با شبکه ABC: موسوی و کروبی آزاد و مشغول زندگی روزانه خود هستند!

افزودن نظر


Joomlart