يكشنبه, 06 خرداد 1397

امیدمان فقط به لطف خدا و دعای شماست!

نامه الکترونیک چاپ PDF

امروز پیامکی دریافت کردم، از جانباز جنگ تحمیلی و فرزند مرحوم آیت الله العظمی منتظری(ره) ، سعید منتظری در این پیامک برای شفای احمد قابل دعا کرده بود.  متن پیامک چنین بود:

............................................................

(هو)

از خدای مهربان شفای عاجل عزیز زجر کشیده و زندانی حکومت خود کامه، دوست عزیزم استاد احمد قابل را خواستاریم.

امیدمان فقط به لطف خدا و دعای شماست

سعید منتظری

90/6/17

افزودن نظر


Joomlart