يكشنبه, 03 تیر 1397

بند سیاسی اوین آینه تمام نمای ایران است!

نامه الکترونیک چاپ PDF

یادگاری دکتر قاسم شعله سعدی در دفتر خاطرات من:

« بند سیاسی زندان اوین آینه تمام نمای ایران است و شخصیت هایی به برکت سیاست جذب حداکثری .....  در آن جمع شده اند، که بعضاً ارزش یک جامعه را دارند.

دکتر مهدی خزعلی به خاطر ابعاد متفاوت شخصیتی و بهایی که برای دفاع از حقوق و آزادی های مردم می پردازد، جلب توجه می کند، او از یک سو در مقابل سیستمی مبارزه می کند که کمترین حقی برای حاکمیت مردم قائل نیست و از سویی فرزند یکی از کارگزاران اصلی همان سیستم است، او هم متعهد به رعایت احترام پدر و نیازمند عواطف پدر و فرزندی است و از سویی مجبور است در مقابل عقاید و عملکرد او مبارزه کند، و در عین حال متهم به آقازاده بودن است، حتی ممکن است متهم به این شود که در نهایت مدافع نظام است، این هنر در مهدی نهفته است که در پیچ و خم های آشکار و نهان راه درست را برگزیند و بهای این انتخاب را هم بپردازد.

من این شانس را داشته ام که از مدتها پیش او را بشناسم و به دوستی دیرین وی افتخار کنم.»

قاسم شعله سعدی

بند سیاسی زندان اوین

افزودن نظر


Joomlart