يكشنبه, 06 خرداد 1397

یادگاری حمید سمیعی در دفتر خاطرات من!

نامه الکترونیک چاپ PDF

ای دل دریایی ات امیدوار

آسمان شو، ابر شو، باران ببار

آب باران باغ صد رنگ آورد

موج سبز از سینۀ سنگ آورد

حمید سمیعی

زندان اوین

90/5/19

*** حمید جان؛ دل دریایی ات را مهیای باران ساز!

افزودن نظر


Joomlart