دوشنبه, 28 خرداد 1397

احضار به وزارت فخیمه اطلاعات!

نامه الکترونیک چاپ PDF

"حاج آقا" از وزارت تماس گرفت، همان بازجویی که اسمش را نمی گفت، می گفت: « اسمم حاج آقا است!  مرا " حاج آقا" خطاب کنید!» برای دوشنبه یعد از ظهر به وزارت فخیمه اطلاعات احضارم کرد.

گفتم: " برای گفت گو یا انفرادی؟"

گفت: " نه، فقط برای گفت گو و عودت بخشی از وسایل شما"

با دعای خیر شما - که همیشه بدرقه راهم بوده است - دوشنبه به وزارت می روم.

بدرود

90/4/26   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart