پنجشنبه, 27 مهر 1396

جناب آقای احمدی‌نژاد؛ شهردار تهران

نامه الکترونیک چاپ PDF

جناب آقای احمدی‌نژاد؛ شهردار تهران

باسلام، پس از نفي دموکراسي توسط حضرتعالي، اخيراً فرمي خام که توسط شهرداری بصورت سفيد امضا از مردم اخذ مي‌گرديد، دريافت نمودم، عمق فاجعه بقدري است که تا مغز استخوانم درد گرفت، در جهان متمدن قرن بيست و يکم، در شهرداري تهران بسيار باظرافت، جنايات قرون وسطايي قانونمند مي‌شود.

فرم پيوست بصورت سفيد امضاء قبل از صدور پروانه به امضا مالک رسيده و گواهي محضری مي‌شود و اين سند که حکايت اقرار و اعتراف مالک به انجام تخلف (جرم) دارد و قبول جريمه تخلفات (مجازات) مي‌نمايد و حق هرگونه ادعايی را نيز در مراحل بعدی از مالک سلب مي‌نمايد.

دقت فرماييد!، اين فرم قبل از صدور پروانه و قبل از هر اقدام ساخت و ساز از مالک بينوا در شرايط اضطرار اخذ می­شود و مالک چاره‌ای جز امضاي فرم سفيد ندارد و نمي‌داند بالای امضای او در آينده چه تخلفات و جرائم (ده‌گانه) ثبت و چه جريمه و مجازاتي انتظارش را مي‌کشد!، ولي مي‌داند که بايد امضا کند و حق اعتراض بعدی هم ندارد!

آقاي شهردار؛ در دولت احتمالي خود، آيا از ملت امضای سفيد مي‌گيريد که مجرم است و حق هيچ اعتراضی ندارد! اينگونه يکسويه با مردم برخورد نکنيد، اخذ هرگونه سند سفيد امضا جرم و فاقد وجاهت قانوني و شرعي است - حتي اگر توسط شهردار باشد!- و صدالبته اخذ اين مدارک برای جلوگيری از اعتراض مردم در برابر اخذ وجوه غيرقانوني است. حال بحث تناسب جرم و مجازات در مقوله‌ای ديگر است، که در آينده براي پوشش وجوه غيرقانوني چه تخلفات متناسبي در رديف‌هاي ده‌گانه سفيد پرمي‌شود!

آقاي شهردار در سال پاسخگويي در مقابل سئوال خبرنگار در صداوسيما که پرسيد: «چرا براي منوريل ترک مناقصه کرديد؟» جواب داديد: «به شما چه!!! »

آيا در دولت احتمالي خود باز هم به رکن چهارم دموکراسي مي‌فرماييد به شما چه؟!

آقاي شهردار مردمي؛ بفرماييد مناقصه ملک خ وليعصر بالای ظفر نبش شهيد ناصری که به ثمن بخس بصورت قسطی به آقای ارسطو اسکندری - صاحب برج کوه نور- فروخته شده است، و هنوز وجهي نيز دريافت نشده کجاست؟!

آقاي شهردار؛ طبق مجوز شوراي عالي معماری تراکم مجاز فقط سه طبقه است و شما براي کسب درآمد بيشتر تحت عناوين کذا وکذا، پنج طبقه مجوز و تراکم مي‌فروشيد. آيا همگان مي‌توانند بدون مصوبه کسب درآمد نمايند و از سويي ديگر بدون مجوز هزينۀ آش و هيئت و غيره نمايند؟  پس قانونمداري چه مي‌شود؟

* آقاي شهردار نیم درصد درآمد شهرداری که بايستي طبق مصوبه مجلس به انجمن کتابخانه‌های عمومی پرداخت مي‌شد - که سالی 8 ميليارد تومان مي‌شود- کجاست؟!

آقاي شهردار؛ جمع‌ درآمد فروش تراکم 8 ساله کرباسچي 400 ميليارد تومان شده است. آيا مي‌توان ميزان خدمات شما را – با چند هزار میلیارد تومان درآمد - با شهردار اسبق مقايسه کرد. از بزرگنمايي کار خودو کوچک شمردن تلاش ديگران بپرهيزيم. والسلام

دکتر مهدي خزعلي

1384/3/29

*** برگی از سایت قبل که در روزنامه همان تاریخ هم منتشر شده بود و هرگز پاسخی نیافت! ***

افزودن نظر


Joomlart