پنجشنبه, 27 مهر 1396

قرار وثیقه برای مردگان!

نامه الکترونیک چاپ PDF

دیشب سریال " ستایش " را می دیدم، همه پزشکان می گفتند: " شوهرت (طاهر) مرده است، باید از دستگاه جدایش کرد " اما امید در دل زن نمرده بود و امید به معجزه ای داشت، می خواهد شوهرش – یا به زعم پزشکان جنازه – را به بیمارستان خصوصی منتقل کرده و با هزینه خود - تا امیدی در دل دارد- نگهدارد. اما پلیس اجازه نمی دهد، آخر شویش متهم نیز بوده است و در حال فرار تصادف کرده است.

ستایش به نزد قاضی می رود، تا اذن جابجایی مریض – ببخشید میت - را بدهد، قاضی می گوید: " به گزارش پزشکان او مرده است، چرا می خواهید جابجایش کنید؟ " و ستایش بر تداوم تلاش اصرار دارد و می گوید، مگر نمی گویید او مرده، خوب مامور شما دیگر آنجا چکار می کند؟ و قاضی می گوید: او وظیفه خود را انجام می دهد و در نهایت قاضی راضی می شود که قرار بازداشت این متهم مرده را به قرار وثیقه بدل کند!

با خود گفتم، این که فیلم است و درایت قضات ما را خوب به تصویر کشیده است که برای مرده قرار وثیقه صادر می کنند، اما این روزها زیاد دیده ایم که جنازه ما را بازداشت می کنند، آنها از جنازه ما بیشتر از زنده ها می ترسند، مگر هاله برای ممانعت از بازداشت جنازه پدر کشته نشد، مگر جنازه های زیادی را بازداشت نکردند؟ آنها حتی حاضر نشدند، برای جنازه های ما قرار وثیقه صادر فرمایند، ای کاش می شد برای جنازه هایمان قرار وثیقه ای صادر کنند تا به اختیار خود تشییع و تدفین نماییم! به امید روزی که مردگانمان را با قرار وثیقه آزاد کنیم!

شنبه 21/3/90  مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart