سه شنبه, 25 مهر 1396

برای شما جوکه برای ما خاطره است!

نامه الکترونیک چاپ PDF

از یکی پرسیدند: شما ناراحت نمی شی براتون این همه جوک می سازند؟

می گه: برای شما جوکه، برای ما خاطره است!

حال حکایت ما و مسئولین محترم نظام است، این چیزهایی که برای شما " اهانت" است، برای ما خاطره است، نمی دانم چرا خاطرات مسئولین به گونه ای است که همه را

" اهانت " تلقی می فرمایند!

90/3/18   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart