يكشنبه, 06 خرداد 1397

دعای سحابی مستجاب شد، باقی وظیفه ماست

نامه الکترونیک چاپ PDF

عزت الله سحابی از خدا خواسته بود که یا اوضاع کشور دگرگون شود یا مرگ او را برساند، او به دیار باقی شتافت و راحت شد، اما وظیفه ما که باقی مانده ایم، دگرگونی است! خدایش رحمت کند.

من از خدا می خواهم که یا اوضاع را دگرگون سازد یا مرگ مسببین را برساند!

من کرمانشاه هستم و توفیق حضور در تشییع آن عزیز را ندارم، از همه آزاد اندیشان می خواهم او را آنگونه که شایسته است بدرقه کنند، بعد مسافت تا لواسان موجب نشود که آن عزیز که 15 سال از عمرش را در زندان گذراند با غربت به خاک سپرده شود و آیندگان ما را مردمی ناسپاس پندارند.

90/3/10   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart