سه شنبه, 25 مهر 1396

این هم بیاد خونین شهر!

نامه الکترونیک چاپ PDF

ممد نبودی ببینی

شهر ویران گشته

خون یارانت

بی ثمر گشته

90/3/3

افزودن نظر


Joomlart