دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

ما و سفره خالی و مردم تشنه و گرسنه!

نامه الکترونیک چاپ PDF

نقل است که حاجی میرزا آقاسی صدراعظم محمد شاه قاجار به دو کار علاقۀ وافر داشت، یکی حفر قنات و دیگری احداث کارخانه توپ ریزی . بیشتر قناتهایش به آب نمی رسید و توپهایش هم هنگام آزمایش و شلیک اول زوارشان در می رفت.

روزی حاجی در یک سفر استانی به دیدار یکی از قناتها رفت و از مقنی پرسید کار کندن قنات چطور پیش میرود ؟ مقنی با صداقت گفت حاجی این قنات هرگز به آب نمیرسد.

حاجی گفت : تو قناتت را بکن . اگر برای خلق الله آب ندارد برای تو که نان دارد !
شاعری در هجو حاجی یک رباعی خواندنی سروده بود که بین مردم دهان به دهان می چرخید :
« نگذاشت برای شاه حاجی درمی
شد صرف قنات و توپ هر بیش و کمی
نه مزرع دوست را از آن آب نمی
نه خایه خصم را از آن توپ غمی »
به نظر شما امروز شبیه آنروزها نیست ؟ تا کی،بهانه ی تشنگی خلق الله باید سبب رنگین کردن سفره  نا اهلان بشود ؟ چاهش به نفت نرسید و از پول نفت درمی سر سفره مردم نیامد و نه از هسته ای خایه خصم را گزندی رسید، اما خزانه کشور خالی شد و حال ما ماندیم و سفره خالی و مردم تشنه و گرسنه!

90/3/6  مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart