شنبه, 25 آذر 1396

زیر سایه کوتوله ها !

نامه الکترونیک چاپ PDF

در سر زمینی که سایه کوتوله ها بر سر مردم سنگینی می کند، آفتاب در حال غروب کردن است!

90/2/25

افزودن نظر


Joomlart