چهارشنبه, 30 خرداد 1397

ستاره داود بر روی جلد قرآن

نامه الکترونیک چاپ PDF

این هم رد چایی دیگر، چشم وزیر ارشاد روشن، ظاهراً وزارت ارشاد هم این قرآن را خریداری و هدیه کرده است! همه جا رد پای صهیونیسم و قوم یهود دیده می شود - حتی روی جلد قرآن - باز هم بگویید، سلطه قوم یهود در ایران توهم است!

افزودن نظر


Joomlart