يكشنبه, 06 خرداد 1397

رفتارهای قلدر مابانه و فراقانونی دولت حتی در عرصه فرهنگ

نامه الکترونیک چاپ PDF

پس از حذف غرفه های دو ناشر بزرگ پزشکی - حیّان و اباصالح - به دستور حراست (وزارت) به بهانه های سیاسی، بستن و ممانعت از کار ناشری پرکار چون تیمورزاده، آنهم به دستور معاونت وزیر ارشاد(بهمن دری)، حکایت از تسری برخورد ها قلدرمابانه به همه حوزه ها دارد، دیگر فقط حوزه سیاسی نیست که مورد هجوم واقع می شود، همه می دانند که انتشارات تیمورزاده سیاسی نیست و هر ساله هم بابت متراژ غرفه معترض است و مسئولین به نوعی رضایت او را جلب می کنند و از درگیری و تنش پرهیز می کنند. اما امسال نه تنها او را دستگیر می کنند، معاون وزیر چون کودکان با او لجبازی می کند، این شایسته معاونت فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست!  این برخورد نه فرهنگی است و نه ارشاد است، این رفتارها و آیین نامه های نابخردانه موجب دلسردی اصحاب فرهنگ مکتوب است.

ما این اقدامات دون شان فرهنگ مکتوب را محکوم و از این همکار ناشرمان در همه محاکم و مراجع ذیصلاح دفاع خواهیم کرد.

جمعی از ناشران دانشگاهی و پزشکی

اصحاب مطبوعات پزشکی

90/2/15

افزودن نظر


Joomlart