يكشنبه, 06 خرداد 1397

قدر ما را ندانستید!

نامه الکترونیک چاپ PDF

ما بسیار مودبانه و با فرهنگ دو انگشت خود را به علامت پیروزی نشانتان می دادیم، قدر ما را ندانستید، انگشتان سبز ما را سوزاندید، اینک جناح دولت فقط یک انگشتش را به شما نشان می دهد!

90/2/12   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart